top of page

2021扒潛露搶生日派對

公開·17 位朋友

曰期:29-30/5

今次係露營

係兩日一夜!

留言報名(複製貼上) 名額又係有限啦 報名: 1.Sze

2.Mcdull 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

後補名單: (排第二隻船) 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

wainick1217
Mar 20, 2021

今次係兩日一夜! 名額又係有限啦 報名:

1.Sze

2.Mcdull

3. Nor

4. 甜品

5. Gary

6.Nick

7.秀珍

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

後補名單: (排第二隻船)

1.

2.

3.

4.

5

6.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Like

關於

呢個群組係夾下,傾下,分享下,我們這個又扒艇、又潛水、又露營、又搶灘,又係互相慶祝的時候。 歡迎光臨群組!您可以和其...
bottom of page